TheGrue.org

Национална Асоциация на Хората с Придобити Увреждания

е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, което е създадено, за да защитава правата и интересите на всички български граждани получили физически, двигателни, ментални, сензорни или функционални увреждания в процеса на своето следембрионално развитие.

Основните приоритети в работата на Асоциацията са преди всичко внедряване и затвърждаване на положителните европейски и световни практики, които способстват за подобряване на социалната среда у нас, повишават степента на квалификация и трудова реализация на хората с увреждания, подпомагат тяхното личностно изграждане и себеутвърждаване и спомагат за трайно повишаване качеството на техния живот.

В основата на всичко това стои успешната интеграция и реинтеграция на тези хора в икономическия, трудовия, културния и спортен живот на обществото. Това е дълъг процес, който в основната си част касае възможността за достъп до информация, обучение, усъвършенстване и личностно развитие, чрез разработване на програми, проекти, стратегии и инициативи с цел предоставяне на по-добри условия за реализация, съобразени с физическите способности и интелектуалното ниво на всеки отделен човек.

Нашето разбиране е, че всеки български гражданин заслужава достоен живот, достъпна среда и равни възможности за развитие и реализация. Българското законодателство,  Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и европейските директиви в тази област, дават солидна основа за защита правата и интересите на хората със специфики. В този смисъл недопускането на каквато и да било форма на дискриминация спрямо тях е наша водеща мисия, Убедени сме, че базисните човешки ценности и тяхната защита стоят в основата на всяко демократично общество. 

Нашата основна задача е да работим за поощряването на социалната отговорност на държавата, неправителствения сектор и работодателите, посредством мащабни разяснителни кампании и обучения свързани с проблемите на хората с увреждания и начините за тяхното преодоляване. Целта е мотивиране на обществото и безнеса и насърчаването им в посока поемане на по-голям ангажимент спрямо тези хора.

Изграждането на модерна социална държава минава през сериозен обществен и институционален ангажимент и наша неизменна отговорност е да поставим основните параметри на този ангажимент, за постигане на един достоен живот за хората с увреждания, чрез пълноценното им интегриране в обществото. 

 


 

NATIONAL ASSOCIATION OF THE PEOPLE WITH ACQUIRED DISABILITIES  – BULGARIA

/NAHPU/

 

Public, Nationwide status/by legal act/ representative NGO with 5000 members – people with physical, mental, sensor and etc. post-embryonic acquired disabilities /AD/. Initiated by young Entrepreneurs with AD our MAIN MISSION IS: To protect and promote the human rights and access of AD people to better jobs, formal and informal learning, sports and social activities.

 

OUR MAIN AREAS OF ACTIVITIES:  

 

EDUCATION AND TRAINING OF VULNERABLE PEOPLE /with AD and also unemployed and from the rural areas/. We manage:

  • 28 AD people SUPPORT OFFICES – thus proving in the whole country psychological, legal support and non formal learning courses on leadership & entrepreneurship.

SPORT ACTIVITIES and informal learning through innovative approaches:

  • In collaboration with over 30 SPORT CLUBS and municipalities we implement the ANNUAL PARASPORT CALENDAR – engaging over 2500 members into sport activities, advocate their rights on sports, engaging sport clubs volunteers and local public bodies – thus providing coaches & sport facilities

Social inclusion:

  • Also we take care for Social inclusion of our members through our CULTURE FOR ALL Department which collaborates with NGOs, businesses, municipalities and national public bodies involving over 45% of our members into cultural, intercultural and large scale NGO events annually

YOUTH Participation:

  • Very active are our AD YOUTH COUNCILS which already operate AD YOUTH SOCIAL enterprises providing direct job opportunities to AD people /ceramics, souvenir, sole productions and etc./.
  • WE are proud for leading and managing the ON-LINE YOUTH entrepreneurship incubators in 4 regions in Bulgaria
  • We are providing free time arts & crafts calendar for vulnerable youth
  • we are promoting YOUTH volunteering and training in Bulgaria

Licensed & Supported by the National Council of People with Disabilities we have nationwide membership& activities and wide public bodies support. Not only entrepreneurs our volunteer pool includes 30 interdisciplinary experts with practical experience with ADpeople – from the public & private sectors.

Strategic partners of local and national bodies our team conducts research and analytic activities on risks to AD people and participates in many formal and informal networks - not only for support of AD people but for corporate social responsibility. We are proud to have over 130 business, social institutions and NGO partners supporting our projects and initiatives for AD people social inclusion.

 

CONTACT INFORMATION:

MR ZLATOMIR STOYANOV

HEAD OF THE MANAGING BOARD

http://nahpu.org/

TRANSNATIONAL PROJECTS DEPARTMENT:

00359877070281

 

 

 


ERASMUS +Projects

At present we are coordinating Erasmus + project:

 "Developing Vision and Capacity of CSO" , 590073-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBY-WB

We are also associated project leaders for implementing the training modules and multiplication of the SPORT FOR ALL COLLABORATIVE PARTNERSHIP SPORT FOR ALL PROJECT.

More information about this project you may find here: http://bulgariansportfederation.eu/en/projects/