НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

Членство в НАХПУ

Според устава на Националната Асоциация на Хората с Придобити Увреждания

Чл. 8. (1). Член на сдружението  може да  бъде всяко  пълнолетно физическо лице с увреждане, физическо лице без увреждане или юридическо лице, което:

– приема устава;

– участва в дейността на сдружението.

(2) Кандидатите за членство подават писмена молба чрез Председателите на общинските организации до УС на сдружението.

(3) Учредителите стават членове по право.

(4) Приемането на нови членове става, въз основа решение на УС на сдружението, което се взима с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на съвета.

Всеки кандидат за членство трябва да попълни съответната Молба-декларация, а онези, които имат експертно решение на ТЕЛК, трябва да приложат копие от него, което става неразделна част от молбата

За допълнителна информация и връзка с екипа на НАХПУ, използвайте информацията от раздел „Контакти“ в основното меню.

Затвори