НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

НАХПУ е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, което е създадено, за да защитава правата и интересите на всички български граждани получили физически, двигателни, ментални, сензорни или функционални увреждания в процеса на своето след ембрионално развитие.

Основните приоритети в работата на Асоциацията са преди всичко внедряване и затвърждаване на положителните европейски и световни практики, които способстват за подобряване на социалната среда у нас, повишават степента на квалификация и трудова реализация на хората с увреждания, подпомагат тяхното личностно изграждане и себеутвърждаване и спомагат за трайно повишаване качеството на техния живот.

В основата на всичко това стои успешната интеграция и реинтеграция на тези хора в икономическия, трудовия, културния и спортен живот на обществото. Това е дълъг процес, който в основната си част касае възможността за достъп до информация, обучение, усъвършенстване и личностно развитие, чрез разработване на програми, проекти, стратегии и инициативи с цел предоставяне на по-добри условия за реализация, съобразени с физическите способности и интелектуалното ниво на всеки отделен човек.

Нашето разбиране е, че всеки български гражданин заслужава достоен живот, достъпна среда и равни възможности за развитие и реализация. Българското законодателство, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и европейските директиви в тази област, дават солидна основа за защита правата и интересите на хората със специфики. В този смисъл недопускането на каквато и да било форма на дискриминация спрямо тях е наша водеща мисия, Убедени сме, че базисните човешки ценности и тяхната защита стоят в основата на всяко демократично общество.

Нашата основна задача е да работим за поощряването на социалната отговорност на държавата, неправителствения сектор и работодателите, посредством мащабни разяснителни кампании и обучения свързани с проблемите на хората с увреждания и начините за тяхното преодоляване. Целта е мотивиране на обществото и безнеса и насърчаването им в посока поемане на по-голям ангажимент спрямо тези хора.

Изграждането на модерна социална държава минава през сериозен обществен и институционален ангажимент и наша неизменна отговорност е да поставим основните параметри на този ангажимент, за постигане на един достоен живот за хората с увреждания, чрез пълноценното им интегриране в обществото.

Затвори