НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

За повишаване жизнения статус на хората с увреждания в България, за поощряване и подкрепа на тяхната социална и трудова интеграция в обществото и повишаване степента на тяхното образование, квалификация и преквалификация, Националната Асоциация на Хората с Придобити Увреждания извършва следните дейности:

 • Активна защита на правата и интересите на хората с придобити увреждания, чрез превантивни мерки за промяна на обществените нагласи и недопускане на каквато и да е форма на дискриминация спрямо тях;
 • Участие в работата на органите на централната и местна власт в процеса по изработване и прилагане на националната политика спрямо хората с увреждания;
 • Разработване на проекти, програми, стратегии, становища и инициативи, на национално и регионално ниво в областта на хората с увреждания;
 • Провеждане на информационно образователни кампании сред обществото и бизнеса за преодоляване на наслоените негативни стереотипи спрямо хората с увреждания и техните възможности;
 • Осъществяване на сътрудничество с международни правителствени и неправителствени организации, занимаващи се с проблемите на хората с увреждания;
 • Дейности и услуги извършвани във връзка с реализирането на национални и регионални програми и инициативи;
 • Анализ на потребностите на хората с увреждания;
 • Дейности за информиране и консултиране на целевата група;
 • Подкрепа за трудова реализация, квалификация и преквалификация;
 • Дейности целящи развитието на спорта, културата, изкуството и туризма сред хората с Увреждания.
 • Административно-правни дейности;
 • Трудово-правни дейности.
Затвори