НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

У    С    Т    А    В

на Сдружение с нестопанска цел

„НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Националната асоциация на хората с придобити увреждания е самоуправляваща се организация с нестопанска цел, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на Република България.

Чл. 2. Сдружението е юридическо лице, като придобива това си качество с вписване в предназначения за това регистър при Софийски градски съд.

 

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК

Чл. 3. (1) (изм. с решение от 21.12.2014 г.) НАИМЕНОВАНИЕ:  „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ“.

(2). СЕДАЛИЩЕ  и  АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:   СОФИЯ,  район Подуяне,

Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94, п.к. 1505

(3) Сдружението се учредява БЕЗСРОЧНО.

Чл. 4. Наименованието, седалището и адресът на управление се посочват във всички документи и издания на сдружението.

 

III. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) ЦЕЛИТЕ на сдружението са:

1. ( нова с решение от 21.12.2014 г.) Интеграция на хората с придобити увреждания в обществото, чрез разработване на проекти, програми, стратегии, становища и инициативи, на национално и регионално ниво в областта на науката, културата и изкуството, образованието, спорта и професионалната реализация.

2. ( нова с решение от 21.12.2014 г.) Създаване на национална мрежа на асоциацията, чрез изграждане на общински структури, работещи за постигане на целите и.

3. ( нова с решение от 21.12.2014 г.) Активно участие в обществения живот, чрез включване в работата на органите на националното и местно управление при формирането и прилагането на политики в областта на хората с увреждания.

Чл. 6(изм. с решение от 21.12.2014 г.) (1) СРЕДСТВА  за  постигане на  целите:

  1. Сътрудничество с други организации в България и чужбина
  2. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Организиране и провеждане на семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми, изложби, спортни мероприятия, информационни кампании и други обществени прояви с цел популяризиране дейността на асоциацията;
  3. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Други спомагателни дейности, които не противоречат на законите на Република България и международното право, свързани с осъществяване целита на асоциацията;

(2) (изм. с решение от 21.12.2014 г.) ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Повишаване жизнения статус на хората с придобити увреждания, поощряване и подкрепа на тяхната трудова и социална интеграция в обществото и повишаване степента на тяхното образование, квалификаци и преквалификация, предоставяне на социални услуги.

(3) ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

Организиране на информационна и издателска дейност – различни форми на уеб-базирано обучение, издаване на информационни бюлетини, списания, учебници, ръководства, монографии, създаване на база-данни от филми с учебно-образователна стойност, информационна, рекламна, издателска, маркетингова и друга незабранена от закона дейност, спомагаща за изпълнение на целите на сдружението;

 

IV. ВИД НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Националната асоциация на хората с придобити увреждания се създава с цел осъществяване на ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ.

 

V. ЧЛЕНСТВО, ВЪЗНИКВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, РЕД ЗА УРЕЖДАНЕ

ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 8. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) (1). Член на сдружението  може да  бъде всяко  пълнолетно физическо лице с увреждане, физическо лице без увреждане или юридическо лице, което:

– приема устава;

– участва в дейността на сдружението.

(2) (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Кандидатите за членство подават писмена молба до УС на сдружението.

(3) Учредителите стават членове по право.

(4) (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Приемането на нови членове става, въз основа решение на УС на сдружението, което се взима с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на съвета.

Чл. 9. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) (1). Членство се прекратява с решение на УС на сдружението:

– по желание на съответния член с едностранно волеизявление до сдружението;

– при изключване от  сдружението;

– при неплащане на членския внос за три последователни месеца;

– с  прекратяване  на  сдружението;

(2) (изм. с решение от 21.12.2014 г.)  Желаещите да прекратят членство подават заявление до УС.

(3) (нов текст с решение от 21.12.2014 г.) Членството не може да бъде прекратявано, ако сдружението се намира в производство за съдебно прекратяване.

Чл. 10. (1). Член  на  сдружението  може  да бъде  изключен, ако:

– системно не изпълнява задълженията си;

– не плаща членски внос;

– не отговаря на условията за членство;

– уронва доброто име на сдружението;

(2) (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Решението за изключване на член се взема от Управителния съвет с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете му.

(3) Напусналите или изключени членове не могат да имат имуществени претенции към сдружението.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ. РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ВНАСЯНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВНОСКИ.

Чл. 11. (1) Членовете на сдружението имат равни права и задължения.

(2) Членовете на сдружението имат право:

– да участват в управлението му;

– да участват в дейността му;

– да бъдат информирани за дейността му;

– да ползват наличната информация;

– да участват в проявите и мероприятията, организирани от сдружението;

– (отм. с решение от 21.12.2014 г.) да напускат сдружението с тримесечно писмено уведомление;

– да се ползват от имуществото и резултатите от дейността на сдружението;

(3). Членовете на сдружението са  длъжни:

– да изпълняват Устава;

– да изпълняват решенията на ръководните органи;

– да не извършват действия, уронващи доброто и име;

– (изм. с решение от 21.12.2014 г.) да плащат редовно членския си внос (ако има такъв).

– (отм. с решение от 21.12.2014 г.) да заплати еднократно встъпителна вноска в размер определен от Общото събрание;

– (отм. с решение от 21.12.2014 г.) да отговарят за задълженията на сдружението до размера на имуществените вноски. Членът не отговаря лично за задлъженията на сдружението.

 

VII. УСТРОЙСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВИЛА ОТНОСНО НАЧИНА НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

(изм. с решение от 21.12.2014 г.)

Чл. 12. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Сдружението има териториална структура, която се изгражда на общински принцип. Всички нейни членове се обединяват в Общински организации.

Чл. 13. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) (1) Решенията на всички органи и организации на сдружението се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато се изисква квалифицирано мнозинство, посочени в този устав и закона.

Чл.14. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) (1) Централни органи са: Общо събрание (ОС), Управителен съвет (УС) и Контролен съвет (КС).

(2) Териториални структури са Общинските организации, които имат Председател и Общинско събрание.

(3) Централните и местните органи се избират за срок от седем години.

(4) Не могат да бъдат  избирани в един и същ изпълнителен или контролен орган лица, които се намират в брак или са роднини по права линия до четвърта степен; или ако срещу тях е образувано наказателно производство; или са поставени под запрещение.

(5) Едни и същи лица не могат да бъдат избирани едновременно в изпълнителни и контролни органи, през време на един и същи мандат.

(6) Лица на ръководна щатна длъжност не могат да бъдат избирани в контролните органи.

Чл.15. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Членовете на ръководните органи могат да бъдат освобождавани предсрочно, когато:

1. нарушат законите на Р. България;

2. нарушават Устава, вътрешните актове и решения на органите на сдружението;

3. при действия уронващи доброто име на сдружението или членовете му;

4. при липса на качества за ефективно изпълнение на задълженията си;

5. когато избраното лице не е в състояние да изпълнява възложените му функции в продължение на шест месеца;

6. по предложение на органа, който е избрал съответното ръководно лице (общо събрание или общинско събрание);

7. при сериозни здравословни или други проблеми на избраното лице;

8. по лична молба или заявление за освобождаване на избраното лице;

9. при изключване.

Чл. 16. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Всички органи на сдружението задължително водят книги за протоколите от заседанията си. Всички протоколи трябва да бъдат заверени за верността на съдържанието им от Председателя на заседанието и от секретар-преброител.

 

Централни органи

Общо събрание

 

Чл.17. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) (1). Върховен орган е Общото събрание.

(2) ОС се свиква от управителния съвет:

– по негова инициатива;

– по искане на контролният съвет;

– по искане на 1/3 от делегатите на Общото събрание;

– по искане на 1/3 от членовете на сдружението;

(3) В случай че управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на  Общо събрание, то се свиква от съда по писмено искане на заинтересованите по ал.2 или упълномощено  от тях лице;

(4) Членовете на УС и КС участват в ОС на сдружението по право.

Чл. 18. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Членовете на сдружението имат право на един  глас  в  Общото събрание. Всеки член има право да бъде избиран в ръководните органи.

Чл. 19. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Писмената покана трябва да съдържа дневният ред, датата, часа, мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се публикува в един национален вестник (ежедневник) и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 20. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички членове (делегати). При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 21. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) В Общото събрание всеки делегат има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.

Чл. 22. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Решенията в Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

Чл. 23. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения. Това не важи за отстраняване на членове на Управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях.

Чл. 24. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси отнасящи се до него, неговия съпруг или съпруга, неговите роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително, юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения.

Чл. 25. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Решенията на Общото събрание, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходни решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 26. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на управителния и контролния съвет;

4. приема и изключва членове;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9. приема бюджета на сдружението;

10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

11. приема отчета за дейността на управителния съвет;

12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(7) Решенията по ал.1, т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 27. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Гласуването е явно, ако не бъде решено друго.

 

Управителен съвет

 

Чл. 28. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Управителният съвет е постоянно действащ управителен орган на сдружението.

Чл. 29. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Управителният съвет:

– осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

– взема решения за учредяване и закриване на общински организации, определя правилата за тяхната дейност и за избора на ръководителите им;;

– разпорежда се с имуществото на сдружението;

– подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

– взима решение за въвеждане на членски внос и определя размера му;

– взема решения и определя възнагражденията в организацията;

– приема нови членове подали молба за членство до съвета;

– подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

– определя реда и организира извършване на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

– взема решение за участие в други организации в страната и чужбина, приема учредителните им документи и информира за това Общото събрание на сдружението на следващото му заседание;

– създава, реорганизира и закрива търговски дружества и техните поделения, приема учредителните им актове и правилници за дейността и избира и освобождава членовете на управителните им органи;

– ръководи работата на стопанските структури, приема техните отчети и информира общото събрание на сдружението за резултатите от дейността им;

– определя нормите на представителство и правилата за избор на делегати за Общо събрание на сдружението;

– прекратява предсрочно правомощията на председатели на Общинските организации и  членове при условията на чл.15;

– взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

– при прекратяване на сдружението назначава ликвидатор;

– изпълнява други задължения предвидени в този Устав;

Чл. 30. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Управителният съвет се състои от три физически лица. Управителният съвет се избира за срок от седем години.

Чл. 31. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Управителният съвет избира от своя състав Председател, Заместник-председател и Секретар. Председателят ръководи заседанията на Управителния съвет. Националната асоциация на хората с придобити увреждания се ПРЕДСТАВЛЯВА от Председателя на Управителния съвет съобразно разпоредбите на Устава, решенията на Общото събрание и решенията на Управителния съвет.

Чл. 32. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Председателят назначава, уволнява и ръководи служителите на сдружението и подписва договори с трети лица. Веднъж годишно Председателя изготвя доклад за дейността на сдружението. Доклада трябва да съдържа данни относно съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението, постигнатите резултати, размера на безвъзмездно полученото имущество, приходи от други дейности за набиране на средства и финансови резултати. Доклада се представя от Председателя за одобрение от Общото събрание на сдружението.

Чл. 33. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателя е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателя не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

(2) УС може да вземе неприсъствено решение и без да бъде провеждано заседание, ако за  това бъде получено писменото съгласие от всички членове на съвета.

(3) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

Чл. 34. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от членовете му. Решенията на Управителния съвет се вземат на месечни или извънредни заседания с мнозинство от присъстващите, като всеки от членовете му има право на един глас. Решенията за извършване на действия по ликвидация, разпореждане с имуществото на сдружението и определяне на реда и организиране извършването на дейността на сдружението се взимат с мнозинство от всички членове.

Чл. 35. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) Членовете на Управителния съвет могат да подават оставка с писмена молба, с тримесечен срок на предизвестие. Молбата се подава до Общото събрание, което я разглежда на свое заседание. Общото събрание може да приеме оставката веднага, без да чака изтичането на тримесечното предизвестие.

Чл. 36. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) При смърт или прекратяване членството на Председателя или член на Управителния съвет Общото събрание е длъжно веднага да избере техни заместници.

Чл. 37. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) За всички заседания на ръководните органи на сдружението се водят протоколи, които се вписват в специални протоколни книги, съдържащи:

– дата и място на провеждане на заседанието;

– списък на поканените членове;

– дневен ред;

– изказвания и взети решения;

– подписи на присъстващите;

– име и подпис на протоколчика.

 

Контролен съвет

(нов с решение от 21.12.2014 г.)

 

Чл. 38. (изм. с решение от 21.12.2014 г.) (1) Контролният съвет се състои от три физически лица и осъществява дейността си,  като следи за:

1. спазването на устава, нормативните документи и изпълнението на взетите  решения;

2. изпълнението на бюджета, правилното и законосъобразно изразходване на  средствата, състоянието, ползването и опазването на имуществото на сдружението;

3. отношението на ръководните органи на сдружението към молбите, жалбите и запитванията на членове и граждани.

4. приема правилници и наредби във връзка с дейността си.

(2). Във връзка с направените констатации, Контролният съвет внася информация пред Управителният съвет и в Общото събрание, които вземат решения за търсене на отговорност.

(3) КС има право да спира незаконните и несъобразени с устава и нормативните документи, решения на УС и да внася въпроса за разглеждане в Общото събрание на сдружението.

Чл.39 (изм. с решение от 21.12.2014 г.)

(1) Председателят на КС се избира от членовете на КС, организира заседанията на съвета и предлага дневният  им ред.

(2). Заседанията на Контролният съвет се свикват от председателя, а също и по писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото искане, такова се свиква от всеки заинтересован член.

(3) При отсъствие  на председателя, функциите се изпълняват от друго упълномощено от председателя лице от състава на КС.

Чл.40 (нов с решение от 21.12.2014 г.) Председателят на КС има право да свиква съвместно заседание на ръководения от него орган и УС на сдружението за обсъждане на информации за констатирани нарушения при извършени проверки.

 

Териториални структури и органи на управление.

Общински организации

(нов с решение от 21.12.2014 г.)

 

Чл.41 (нов с решение от 21.12.2014 г.) (1) Основна организационна единица на сдружението е Общинската организация, която се изгражда на териториален принцип. Тя обединява членовете по местоживеене.

(2) Общинските организации са структури, които развиват дейността си на територията на една община.

(3) Общинските организации нямат статут на юридическо лице. Те се учредяват и закриват от УС на сдружението.

(4) Висшият орган на Общинската организация е Общинското събрание.

 

Общинско събрание

(нов с решение от 21.12.2014 г.)

 

Чл.42. (нов с решение от 21.12.2014 г.) Общинското събрание се свиква от Председателя на Общинската организация.

Чл.43 (нов с решение от 21.12.2014 г.) (1) За Общинското събрание се уведомяват всички членове на Общинската организация, чрез поставяне на писмено съобщение на определените от местната администрация за целта места. 

(2) Общинското събрание може да проведе заседание, ако на него присъстват повече от половината членовете на организацията.

(3) При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

(4) Събранието се провежда по предварително обявения дневен ред.  По въпроси, които не са включени в обявения в поканата  дневен ред не могат да се вземат решения.

Чл.44 (нов с решение от 21.12.2014 г.) (1) Общинско събрание може да се свика и от: УС, КС на сдружението или по искане на 1/3 от членовете на Общинската организация.

(2) В случай че Председателя на Общинската организация в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на заседание на Общинско събрание, то се свиква от УС на сдружението.

Чл.45 (нов с решение от 21.12.2014 г.) Общинското събрание:

1. разглежда дейността на организацията и взема решения.

2. приема отчета за дейността на Председателя на общинската организация.

3. избира от състава си делегати за Общото събрание на сдружението.

4. има право да прави предложение за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на общинската организация при условията на чл.15.

 

Председател на Общинската организация

(нов с решение от 21.12.2014 г.)

 

Чл.46 (нов с решение от 21.12.2014 г.) Ръководен орган на Общинската организация в периода между общите събрания е Председателя на организацията.

Чл.47 (нов с решение от 21.12.2014 г.) (1) Председателя на Общинската организация:

1. представлява и  управлява организацията на нейната територия;

2. изпълнява основните мероприятия, предвидени в предмета на дейност;

3. изразходва целесъобразно и законосъобразно финансовите средства;

4. организира събрания на Общинската организация;

5. изпълнява решенията на висшестоящите органи;

6. работи с държавните и общински институции, организации с нестопанска цел и сродни организации за решаване проблемите на хората с увреждания и съгласува действията си с председателя на УС на сдружението

Чл. 48 (нов с решение от 21.12.2014 г.) При отсъствие на председателя, функциите му се изпълняват от упълномощено  от него лице от състава на Общинската организация.

 

VIII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл. 49. (нов с решение от 21.12.2014 г.) Сдружението може да притежава движимо и недвижимо имущество, което е бездялово.

Чл. 50 (нов с решение от 21.12.2014 г.) (1)Сдружението набира необходимите средства за дейността си и придобива имуществото си от встъпителни вноски, членски внос, дарения и спонсорство, държавни субсидии и от стопанска дейност, посочена в чл.6  от този Устав;

(2)Сдружението разходва имуществото си за прилагането и утвърждаването на успешни социални практики и модели на гражданското общество. То може да разходва безвъзмездно имуществото си и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите. Сдружението може да подпомага лица, като техният подбор и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целите и финансовите възможности.

(3) Сдружението не може да сключва сделки с лица, които са от състава на Управителния и Контролния съвет, техни съпрузи, роднините им по права линия-без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително, както и с юридически лица, в които изброените по-горе лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземане на решения, освен, ако сделките са в очевидна полза на сдружението, или са сключени при условия, публично обявени.

(4) Веднъж годишно по инициатива на Председателя на Управителния съвет се прави проверка на имуществото на сдружението от лицензиран експерт-счетоводител.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСТАНАЛОТО ИМУЩЕСТВО СЛЕД УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл. 51 (нов с решение от 21.12.2014 г.) (1) Сдружението  се  прекратява  с  решение  на:

– Общото събрание

– съда, ако в продължение на три месеца остане с по-малко членове, отколкото са нужни според Устава за образуване на Управителния съвет, ако дейността му противоречи на закона, ако дейността му противоречи на Устава или на обществения ред, ако е неплатежоспособно.

(2) При прекратяване на сдружението се назначава ликвидатор от Управителния съвет. Ликвидатора е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението по възможност с наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.

(3) Имущество на сдружението не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

а) учредители, настоящи и бивши членове;

б) лица които са били в състава на Управителния съвет или служители на сдружението;

в) ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;

г) съпрузите на лицата по т. а, б и в;

д) роднините на лицата по т. а, б и в по права линия без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

е) юридическите лица, в които лицата по т. а, б, в, г и д са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземане на решения;

Чл. 52 (нов с решение от 21.12.2014 г.) Прекратяването на сдружението се вписва служебно, когато то е постановено от съда и по съобщение на Управителния съвет в останалите случаи.

 

Х. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 53 (нов с решение от 21.12.2014 г.) Съществуването и дейността на Националната асоциация на хората с придобити увреждания не са ограничени  със  срок.

Чл.54 (нов с решение от 21.12.2014 г.) Всички неуредени в Устава въпроси и възникналите спорове се уреждат съгласно разпоредбите на  действащото законодателство.

Чл. 55 (нов с решение от 21.12.2014 г.) Уставът  влиза в сила от момента на вписване в регистъра  на  съда.

 

Този Устав е приет с решение на Общото събрание, проведено на 21.12.2014 г., за което е съставен протокол № 2.

 

Председател на Общото събрание:   З. Стоянов

 

Секретар-преброител:      М. Бълдъркова

Затвори