НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

Приложение № 2

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

 за периода от: 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г.

(в лева)

 

Наименование на направлението на разхода

ОБЩА СУБСИДИЯ 2018 г.Разходи за отчетното тримесечиеРазходи

с натрупване

1234
1. Частично финансиране на разходи за дейности свързани с трудовата реализация на хората с увреждания: Провеждане на  кампании сред обществото и бизнеса, активна защита на правата и интересите на хората с увреждания; Провеждане на срещи с работодателски организации и работодатели по места с цел информирането и мотивирането им за наемането на хора с увреждания; Провеждане на работни срещи сред целевата група в трудоспособна възраст с цел разясняване на техните трудови права и възможностите им за трудова реализация и подпомагане на целевите групи при намиране и кандидатстване за нова работа; Участие в работата на органите на централната и местна власт в процеса по изработване и прилагане на националната политика спрямо хората с увреждания.14 000,00 310,38792,56
2. За дофинансиране на дейности целящи интеграцията на хората с увреждания и преодоляване на социалното изключване, чрез развитие на културата, спорта, изкуството и туризма: Организиране на спортни и културни мероприятия; Създаване на групи по интереси на регионално ниво; Организиране на културни туристически походи с образователна цел; Организирани посещения на културно-масови прояви, състезания и други. Провеждане на Великденска и Коледна национални дарителски кампании за събиране на хранителни и нехранителни продукти, перилни, почистващи, хигиенни препарати и консумативи за хора с увреждания от цялата страна; Разкриване на нови социални услуги; Информационно издателска дейност: Разработване на печатни, аудио и видео информационни материали.21 000,00 4 513,004 513,00
3. За дофинансиране на разходи за: Осъществяване на сътрудничество с регионални, национални и международни организации от неправителственият сектор, занимаващи се с проблемите на хората с увреждания; Обучения и семинари на централно и местно ниво за повишаване капацитета на експертите и активистите на организацията; Сформиране и обучение на доброволчески структури и групи за приемственост по места.10 000,00  3 894,634 854,63
4. За частично финансиране на разходи за издръжка на централно звено; Текущи  разходи за заплати (трудови възнаграждения), осигурителни вноски и данъци, разходи за консумативи (канцеларски и др. подобни), разходи за командировки, разходи за външни/режийни услуги (телефонни, пощенски и др., битови такси и др. подобни) на административния персонал.7 000,00 1 813,933 633,40
 52 000,0010 531,9413 783,59

 

Съставил отчета: Весела Мисалева

 

Ръководител: Златомир Стоянов

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Приложение 2а

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г.

 

Извършени дейности:

1. Изпълнение на дейности по проект за провеждане на мероприятие в рамките на два дни – семинар и спортно събитие, с участие на 30 човека с увреждания, членове на организацията, съвместно със Столична община /осигуряване на зала, мултимедия, транспорт, изхранване, хотелско настаняване и др./;

2. Доставка, брандиране и окомплектоване на обучителни материали за семинар (папка, химикал, бадж, блок-листове, флаш памет), и екипи за спортно събитие;

3. Консултации на лица с увреждания свързани с трудовата им реализация и социалните им права;

4. Провеждане на двудневна регионална среща на представители на НАХПУ, за източна българия, в град Приморско;

5. Проведена среща в община Смядово с представители на бизнеса за презентиране дейността на НАХПУ и възможностите за разкриване на нови работни места за хора с увреждания;

6. Провеждане на среща на регионалните представители на НАХПУ, за западна българия, в град София;

7. Осигуряване на хранителни продукти и логистика, във връзка с доставянето им, за провеждане на Великденска благотворителна кампания на организацията.

 

Постигнати резултати:

1. Провеждане на семинар на тема “ Възможности за развитие на специализираните предприятия на хора с увреждания“ и туристически преход в планина Витоша – местност Златните мостове;

2. Осигуряване на комплекти с обучителни материали на 30 членове на организацията, участници в мероприятието, вкл. електронни материали за трудова заетост, образци, примерни формуляри, необходими за работа по време на семинара, както и за последващо ползване;

3. За отчетния период са консултирани 23 лица с увреждания;

4. Проведена регионална среща на представители на организацията за източна българия за съгласуване на дейностите за второ полугодие, проведена кръгла маса на тема „Нов проект на закон за личната помощ“;

5. Проведена среща с бизнеса в община Смядово с участието на работодатели от региона;

6. Проведена среща на регионалните представители на организацията за западна българия за съгласуване на дейностите за второ полугодие, проведена кръгла маса на тема „Нов проект на закон за личната помощ“;

7. Доставяне на над 1500 кашона с хранителни продукти, до домовете на членове на организацията, в различни региони на страната.

 

Индикатор за ефективност:

Степен на постигане: Много добро

 

Съставил отчета: Весела Мисалева

Ръководител: Златомир Стоянов

Затвори