НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ
You are currently viewing Провеждане на отчетно годишно събрание на НАХПУ

В съответствие с програмата на организацията и наближаващия край на 2021 г., бе проведено Отчетно общо събрание на НАХПУ. Събранието се проведе в рамките на два дена в гр. София –  20.11.2021 – 21.11.2021 г.. В събитието участваха 68 човека от които 60 делегати – регионални представители на организацията и 8 човека асистенти, и помощен персонал.

На делегатите бе представен отчет за дейността на НАХПУ през 2021 г. Бяха обсъдени постигнатите резултати и бяха отчетени трудностите и детайлите, които в зависимост от реализираните проекти не сме успяли, по една или друга причина, да осъществим.  Отчетът бе приет от събранието, в което бяха направени и съответните препоръки към ръоводството на организацията, като бе отчетен и напредъкът в работата.

Във втората част от работата на събранието се разви дискусия, чиято цел бе да даде възможност на участниците да формулират и предложат свои идеи, проекти и инициативи, които да реализираме в бъдеще. Различните регионални представителства очертаха и различни проблеми, които стоят пред тях и спецификите, които формират нуждите на целевата група по места.

Затвори