НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

Приложение № 2

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ 

за периода от: 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.

 

(в лева)

 

Наименование на направлението на разхода

ОБЩА СУБСИДИЯ 2017 г.Разходи за отчетното тримесечиеРазходи

с натрупване

1234
1. Частично финансиране на разходи за дейности свързани с трудовата реализация на хората с увреждания (с изключение на трудово посредничество) . Провеждане на  кампании сред обществото и бизнеса, активна защита на правата и интересите на хората с увреждания; Провеждане на срещи с работодателски организации и работодатели по места с цел информирането и мотивирането им за наемането на хора с увреждания; Провеждане на работни срещи сред целевата група в трудоспособна възраст с цел разясняване на техните трудови права и възможностите им за трудова реализация и подпомагане на целевите групи при намиране и кандидатстване за нова работа; Създаване на интернет портал за информиране на членовете.14 000,0014 000,00

 

14 000,00
2. За дофинансиране на дейности целящи интеграцията на хората с увреждания и преодоляване на социалното изключване, чрез развитие на възможностите им за участие в културни, спортни и туристически мероприятия: Организиране на спортни и културни мероприятия за членовете; Създаване на групи по интереси на регионално ниво; Организиране на културни туристически походи на членовете с образователна цел; Организирани посещения на културно-масови прояви, състезания и други. Провеждане на Великденска и Коледна национални дарителски кампании за събиране на хранителни и нехранителни продукти, перилни, почистващи, хигиенни препарати и консумативи за хора с увреждания от цялата страна; Разкриване на нови социални услуги с неикономически характер; Информационно издателска дейност на продукти с непазарно предназначение: Разработване на печатни, аудио и видео информационни материали за членовете, които не се разпространяват по пазарен начин.21 000,00 8 289,02

 

21 000,00
3. За дофинансиране на разходи за: Осъществяване на сътрудничество с регионални, национални и международни организации от неправителственият сектор, занимаващи се с проблемите на хората с увреждания; Обучения и семинари на централно и местно ниво за повишаване капацитета на експертите и активистите на организацията; Сформиране и обучение на доброволчески структури и групи за приемственост по места.10 000,002 082,9510 000,00
4. Частично финансиране на разходи за издръжка на централно звено; Текущи  разходи за заплати (трудови възнаграждения),  осигурителни вноски и данъци на заетите лица в ЦЗ , разходи за консумативи (канцеларски и др. подобни), разходи за командировки, разходи за външни/режийни услуги (телефонни, пощенски и др., и др. подобни) на административния персонал.7 000,002 089,107 000,00
ОБЩО РАЗХОДИ                           52 000,0026 461,0752 000,00

 

 

 

 

Съставил отчета: Весела Мисалева

 

Ръководител: Златомир Стоянов

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Приложение 2а

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ 

за периода от 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.

Извършени дейности:

1. Провеждане на двудневно обучение в гр. София на тема „Приспособяване на работно място за хора с увреждания и създаване на здравословни и безопасни условия на труд“;

2. Консултации на лица с увреждания свързани с трудовата им реализация и социалните им права;

3. Проведени срещи с бизнеса в обините Севлиево, Смядово, Г. Оряховица и Габрово за презентиране дейността на НАХПУ и възможностите за разкриване на нови работни места за хора с увреждания;

4. Организиране на двудневно обучение на тема „Нови правила за дейността на частните съдебни изпълнители във връзка с правата на хората с увреждания и тяхното гарантиране“ с участието на ръководители на териториалните структури  и доброволци  на организацията;

5.  Провеждане на годишно събрание на НАХПУ в град Свищов;

6.  Дейности по организиране на събитие по повод Международния ден на хората с увреждания;

7.  Набиране на дарения с хранителни продукти и логистика, за провеждане на Коледната кампания на НАХПУ, за разпространението им сред членската маса на асоциацията.

 

Постигнати резултати:

1. Изпълнение на дейности по провеждане на обучение с участието на  човека 20 с увреждания, в град София, в рамките на два дни;

2. За отчетния период са консултирани 36 лица с увреждания;

3. Проведени срещи с бизнеса в четири обищини с участието на работодатели от региона;

4. Запознаване на доброволческите структури и ръководителите на териториални структури на организацията с новите правила за дейността на частните съдебни изпълнители, във връзка с правата на хората с увреждания, и тяхното гарантиране;

5. Проведено отчетно, годишно събрание на Асоциацията с участието на представители на

районни структури, приета стратегия за развитието на организацията и план за дейностите през 2018 г., отчет на дейността на организацията за 2017 г., по места;

6. Празнично отбелязване на Международния ден на хората с увреждания в град София;

7. Доставени над 1700 кашона с хранителни продукти до домовете на целевата група в цялата страна.

 

Индикатор за ефективност:

Степен на постигане: Много добро

 

Съставил отчета: Весела Мисалева

Ръководител: Златомир Стоянов

Затвори