НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

Приложение № 2

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ 

 за периода от: 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

(в лева)

 

Наименование на направлението на разхода

ОБЩА СУБСИДИЯ 2018 г.Разходи за отчетното тримесечиеРазходи

с натрупване

1234
1. Частично финансиране на разходи за дейности свързани с трудовата реализация на хората с увреждания: Провеждане на  кампании сред обществото и бизнеса, активна защита на правата и интересите на хората с увреждания; Провеждане на срещи с работодателски организации и работодатели по места с цел информирането и мотивирането им за наемането на хора с увреждания; Провеждане на работни срещи сред целевата група в трудоспособна възраст с цел разясняване на техните трудови права и възможностите им за трудова реализация и подпомагане на целевите групи при намиране и кандидатстване за нова работа; Участие в работата на органите на централната и местна власт в процеса по изработване и прилагане на националната политика спрямо хората с увреждания.14 000,00482,18

 

482,18
2. За дофинансиране на дейности целящи интеграцията на хората с увреждания и преодоляване на социалното изключване, чрез развитие на културата, спорта, изкуството и туризма: Организиране на спортни и културни мероприятия; Създаване на групи по интереси на регионално ниво; Организиране на културни туристически походи с образователна цел; Организирани посещения на културно-масови прояви, състезания и други. Провеждане на Великденска и Коледна национални дарителски кампании за събиране на хранителни и нехранителни продукти, перилни, почистващи, хигиенни препарати и консумативи за хора с увреждания от цялата страна; Разкриване на нови социални услуги; Информационно издателска дейност: Разработване на печатни, аудио и видео информационни материали.21 000,000,00

 

0,00
3. За дофинансиране на разходи за: Осъществяване на сътрудничество с регионални, национални и международни организации от неправителственият сектор, занимаващи се с проблемите на хората с увреждания; Обучения и семинари на централно и местно ниво за повишаване капацитета на експертите и активистите на организацията; Сформиране и обучение на доброволчески структури и групи за приемственост по места.10 000,00960,00960,00
4. За частично финансиране на разходи за издръжка на централно звено; Текущи  разходи за заплати (трудови възнаграждения), осигурителни вноски и данъци, разходи за консумативи (канцеларски и др. подобни), разходи за командировки, разходи за външни/режийни услуги (телефонни, пощенски и др., битови такси и др. подобни) на административния персонал.7 000,001 819,471 819,47
ОБЩО РАЗХОДИ                          52 000,003 261,653 261,65

 

Съставил отчета: Весела Мисалева

Ръководител: Златомир Стоянов

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Приложение 2а

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД

                 НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

 за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

 

Извършени дейности:

1. Разработване на проекти за провеждане на културни и спортни мероприятия, с участие на целевата група, съвместно със Столична община;

2. Консултации на лица с увреждания свързани с трудовата им реализация и социалните им права;

3. Проведени срещи в община Банско с бизнеса за презентиране дейността на НАХПУ и възможностите за разкриване на нови работни места за хора с увреждания;

4. Осигуряване на информационни наръчници, тефтери, папки за провеждане на обучителна среща;

5. Срещи с производители на хранителни продукти с цел набиране на дарения за провеждане на Великденска кампания, за разпространението им сред целевата група

 

Постигнати резултати:

1. Одобрен проект за провеждане на семинар и спортно събитие с пряко участие на 30 човека  – членове на организаията с увреждания, във Витоша планина;

2. За отчетния период са консултирани 33 лица с увреждания;

3. Проведени срещи с бизнеса в община Банско с участие на работодатели от региона;

4. Провеждане на обучителна среща на на 20 сътрудници и доброволци в НАХПУ, във връзка с Великденската кампания за доставяне на хранителни продукти, в град Казанлък

5. Договорени хранителни продукти за над 1500 кашона;

 

Индикатор за ефективност:

Степен на постигане: Много добро

 

Съставил отчета: Весела Мисалева

Ръководител: Златомир Стоянов

Затвори