НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ

На 23 и – 24 февруари /включително/ 2023 г. Национална асоциация на хората с придобити увреждания проведе двудневен семинар в гр. Вършец под наслов „Участието на национално представителните организации в планирането на програми и проекти през новия програмен период 2021 -2027 година“. Семинарът се проведе в хотел „Балнео хотел – Тинтява – Вършец“ и в него взеха участие 10 членове на организацията. Основната тема на семинара бяха: активност на сдруженията представляващи интересите на лица с увреждания в он-лайн и редовни работни срещи по повод планиране и обсъждане на насоките за програми и проекти през новия програмен период. Обсъдихме участието на НАХПУ в работни срещи и комитети за наблюдение, както и възможностите и ползите от включването ни в смесени работни групи, с участие на различните отговорни министерства. Обсъдихме активността и добри практики, както на НАХПУ, така и такива демонстрирани от други организации със сходни цели, по време на он-лайн срещи. Обсъдиха се предизвикателствата пред национално представителните организации в ситуацията на политическа криза, военни ситуации, и инфлационните рискове. Набелязахме план за активно сътрудничество и работа с министерства, общини и НПО, с цел превенция и адекватна подкрепа за лицата с увреждания предвид текущата ситуация в страната. Семинарът беше интерактивен, с конкретни примери, извадки от отн-лайн дискуси и срещи, представени бяха и добри практики. Бяха изработени необходимите материали, които се предоставиха на всички участници. Събитието премина изключително успешно.

Затвори